اخذ نمایندگی

مراحل اخذ نمایندگی:
1. تکمیل فرم
2. ارسال تصاویر مدارک خواسته شده
3. بررسی اطالعات و مدارک
4. تاییدیه مدارک ارسال شده
5. ارسال اصل مدارک از طریق پست
6. بررسی مدارک ارسالی و ایجاد پرونده
7. امضای قرار داد ها

شرکت توسعه ارتباط کیمیا نقش جهان

پس از تکمیل فرم و بررسی اطلاعات، با شما تماس خواهیم گرفت.